Zicht op Perspectief

Algemene Voorwaarden

1. Bepalingen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt: de partij die de opdracht voor het ontvangen van therapie/hulpverlening geeft.
Praktijk Zicht op Perspectief: de partij die therapie/hulpverlening of andere werkzaamheden levert.
Therapie: Een psychosociaal therapeutisch/hulpverlening traject dat bestaat uit het voeren van gesprekken.
Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot het aangaan van (of de intentie tot) een traject.

1.1 Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle therapie van Praktijk Zicht op Perspectief en daarmee verband houdende handelingen.

1.2 Bedrijfsomschrijving
Praktijk Zicht op Perspectief is een vrijgevestigde praktijk voor therapie van Conny Schrama gevoerd door Conny en Kees Schrama.

1.3 Werkzaamheden
De bedrijfsactiviteiten betreffen o.a.: Ervaringsgerichte Psychosociale-, Relatie- en Gestalttherapie.

1.4 Werkomschrijving
De therapeut verleent zijn hulp op een verantwoorde methodische wijze bij problemen voortkomend uit: de persoonlijke sfeer, lichamelijk welbevinden, relationele sfeer en/of de werksfeer. Uitgesloten hiervan zijn alle lichamelijke ziekten. De therapeut richt zich op het herstel van individueel en relationeel functioneren.

2. Overeenkomst
2.1 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst start bij aanmelding, schriftelijk of telefonisch. Het is altijd mogelijk om het traject per direct stop te zetten of op te schorten. Dit dient schriftelijk op per e-mail te gebeuren.
Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van client bestaan om openstaande rekeningen aan Praktijk Zicht op Perspectief te voldoen.

2.2 Juridische relatie
De juridische relatie tussen de therapeut en de cliënt betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Praktijk Zicht op Perspectief levert een inspanning en er mag verwacht worden dat er zorgvuldig, integer en respectvol wordt gewerkt zoals van een redelijk bekwame vergelijkbare professional conform de professionele standaard in vergelijkbare omstandigheden
verwacht mag worden.

2.3 Verantwoordelijkheden
Client draagt zelf de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn/haar eigen gedrag en de consequenties hiervan. Praktijk Zicht op Perspectief zal de therapie naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.4 Aansprakelijkheid
Praktijk Zicht op Perspectief is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, emotionele schade, financiële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Praktijk Zicht op Perspectief
Praktijk Zicht op Perspectief heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Praktijk Zicht op Perspectief is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag.

2.5 Omgangsvormen
De persoonlijke gesprekken vinden doorgaans plaats in een huiselijke omgeving. U mag van Praktijk Zicht op Perspectief verwachten dat u respectvol wordt bejegend en dat er geen lichamelijk contact plaats zal vinden dan enkel zoals gepast bij een begroeting of afscheid.

2.6 Ziekte en overmacht
Bij ziekte wordt de cliënt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij ziekte die, naar verwachting langer duurt dan enkele weken wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. Dan wel de opschorting of stopzetting van de therapie of een doorverwijzing naar een vergelijkbare collega praktijk.
Praktijk Zicht op Perspectief is niet aansprakelijk voor de geleden schade als zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen wegens overmacht. Overmacht betreft bijvoorbeeld ziekte, energiestoring, verkeersongeval en dergelijke.

3. Vertrouwelijkheid
3.1 Privacy
Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u hier in onze privacy statement op de website van www.zichtopperspectief.nl

3.2 Dossiervorming
Van ieder gesprek worden schriftelijke aantekeningen gemaakt. Dit dient voor Praktijk Zicht op Perspectief zelf ter geheugensteun en dossiervorming. Deze aantekeningen en het dossier behandelen wij zorgvuldig en worden vernietigd wanneer het traject is afgerond. Eventueel e-mail, app/sms-contact (of anders) is strikt vertrouwelijk. Praktijk Zicht op Perspectief draagt er zorg voor dat zowel papieren, als op de computer opgeslagen aantekeningen en andere gegevens over de cliënt, goed worden beveiligd en niet toegankelijk zijn voor derden.

3.3 Klachten
Bij een klacht doet u er goed aan dit met Praktijk Zicht op Perspectief te bespreken. Wilt u meer weten over waar u verder terecht kan met een klacht? Lees hier meer over op de website van www.scag.nl

3.4 Auteursrecht
Geen van de publicaties van Praktijk Zicht op Perspectief mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Financiën
4.1 Tarieven
De actuele tarieven per gesprek staan vermeld op de website van Praktijk Zicht op Perspectief. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW op het moment dat een gesprek niet vrijgesteld is van BTW.
De factuur kan zowel schriftelijk en/of digitaal worden verstuurd. De betalingstermijn is 14 dagen. Na deze 14 dagen volgt er een betalingsherinnering. Praktijk Zicht op Perspectief behoudt zichzelf de vrijheid voor om per situatie over eventuele incassokosten, het stopzetten van de therapie en het inschakelen van een deurwaarder te beslissen.
Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van client bestaan om openstaande rekeningen aan Praktijk Zicht op Perspectief te voldoen.

4.2 Verhindering afspraak
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren, telefonisch, per app/sms of e-mail, door client zijn afgezegd worden in rekening gebracht, tenzij anders in overleg is overeengekomen