Zicht op Perspectief

Privacy verklaring

Conny en Kees Schrama
Psychosociaal therapeuten

Praktijk Zicht op Perspectief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

CONTACTGEGEVENS
www.zichtopperspectiefnl
Zicht op Perspectief
Aardbeienvlak 16
1974LL IJmuiden
06-24265429
info@zichtopperspectief.nl

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat, naast algemene persoonsgegevens, aantekeningen over uw problematiek, (geestelijke) gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zicht op Perspectief houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy en

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zullen wijzen en deze respecteren.

Als uw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (het maken van de zorgnota);
 • U te kunnen bellen of mailen.
 • Een dossier bij te kunnen houden
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, roepnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssituatie
 • Werkzaam bij / studie
 • Huisarts
 • Gegevens over (geestelijke en lichamelijke) gezondheid , (ingrijpende) gebeurtenissen in uw leven, aanmeldklacht en de voorgeschiedenis en eerdere hulpverlening, indien nodig

De bovenstaande gegevens alsmede het verloop van de behandeling (weergegeven in kernwoorden) worden in uw dossier opgeslagen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • kosten van het consult

De zorgnota’s blijven 7 jaar bewaard. Dit is overeenkomstig de bewaartermijn van de belastingdienst.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alleen wij kunnen namens Zicht op Perspectief van al uw gegevens kennisnemen:

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, inclusief de Zicht op Perspectief email bestanden die bij de websiteprovider zijn opgeslagen;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, back-ups worden gemaakt in de cloud;
 • We testen en evalueren de maatregelen regelmatig.

Datalek
Bij Zicht op Perspectief is tot op heden geen datalek geweest. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn wordt deze gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt alles in het werk gesteld om de schade te herstellen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dit kan via de volgende link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.